Samenwerking Olympia'89

Sinds een aantal jaar zijn de besturen van DOS'80 en Olympia'89 (uit Oss) met elkaar in gesprek. De besturen zien sinds enkele jaren een terugloop in het ledenaantal van de verenigingen en met name minder aanwas in de jeugd. Daardoor wordt de selectie waarop gebouwd moet worden steeds kleiner, en neemt het aantal kaderleden af.


In de aanloop naar seizoen 2017-2018 is gebleken dat bij sommige teams niet voldoende leden zijn om 2 teams bij 2 verenigingen volledig bezet te laten spelen. Hierdoor is het moeilijk om met een volledig team aan de competitie deel te nemen en moet er iedere week gezocht worden naar spelers om het bestaande team aan te vullen. Ook de maatschappelijke veranderingen van de laatste periode hebben hun effect gehad op de stabiliteit van de verenigingen. Kosten worden verhoogd en subsidies worden gekort.


Vanuit daar is vanaf november 2016 de daadwerkelijke verkenning gestart naar een samenwerking tussen de verenigingen. Uit gesprekken bleek dat er een groot onderling vertrouwen bestond en er een gedeelde visie was. Dit vormde een basis om een mogelijke vorm van samenwerking te bespreken. Na verkennende gesprekken met andere verenigingen die een soortgelijk proces hebben doorlopen hebben de beide besturen in de ledenvergaderingen van april 2017 een voorstel gedaan aan de leden om samen te gaan werken voor een periode van 3 jaar op teamniveau. Tijdens deze drie jaar wordt op verschillende vlakken toegewerkt naar een fusie (teamniveau, commissies, activiteiten, financiën, statuten en reglementen). Na afloop van deze 3 jaar zal er door middel van een beslismoment bekeken worden of een fusie gaat plaatsvinden tussen de beide verenigingen. Er wordt dus toegewerkt naar een fusie in 2020, maar als tijdens het proces blijkt dat dit niet haalbaar of wenselijk is wordt er niet gefuseerd. De leden van de verenigingen hebben de beslissende stem.


Besturen zijn van mening dat samenwerking veel positieve effecten kan hebben voor beide verenigingen. Zij willen dan ook alleen maar een duurzame basis leggen voor slagvaardige en duurzame verenigingen die klaar zijn voor de toekomst. Tijdens de verkenning is een aantal doelstellingen geformuleerd:

Iedereen in de regio Oss/Heesch moet kunnen (blijven) handballen. DOS'80 en Olympia'89 vormen het handbalaanbod in de regio en we willen iedereen de kans geven om te blijven en te komen handballen. We willen een goed, competitief en betaalbaar alternatief zijn voor het overige sportaanbod in de regio.

Jeugd tot en met de c-jeugd moet kunnen blijven handballen in de eigen woonplaats. Dit betekent dat de jeugd die nu bij DOS'80 handbalt, in Heesch blijft handballen en de jeugd die bij Olympia'89 handbalt, in Oss blijft handballen. Op die manier kan worden voorkomen dat jeugdleden overstappen naar andere sportverenigingen, simpelweg omdat die dichterbij hun eigen huis zijn en met de fiets bereikbaar zijn.

We willen volledig transparant het samenwerkingsproces ingaan en een aantal vooraf gedefinieerde evaluatiemomenten inlassen, waarbij de ledenvergaderingen minimaal een keer per jaar bijeen worden geroepen en daarnaast een keer per jaar een klankbordbijeenkomst wordt georganiseerd.


Concreet betekent dit dat er vanaf seizoen 2017-2018 wordt samengewerkt op teamniveau waar nodig, en vanaf de b-jeugd. Indien de situatie daarom vraagt kan hier eventueel vanaf geweken worden in overleg met de betreffende spelers.


Om het samenwerkingsproces in goede banen te leiden is een projectgroep samengesteld. Hun taak is het inventariseren en signaleren van zaken die met de samenwerking te maken hebben. De projectgroep heeft een inventariserend en verkennend karakter. Ze hebben geen stem, maar kunnen enkel advies geven aan de besturen en de leden. De projectgroepleden reflecteren constant kritisch op het proces en kijken naar kansen en bedreigingen. Als eerste stap hebben zij de commissies van beide verenigingen bezocht om input op te halen. De projectgroep faciliteert de commissies, waarna de commissies het overnemen. In de projectgroep zitten:


Mariska van Nistelrooij (DOS'80 niet op de foto)

Jan van Munster (DOS'80)

Theo Verhoeven (DOS'80)

Ingrid Pennings (Olympia'89)

Karina van de Goor (Olympia'89)

Maud van Deutekom (Olympia'89)

Daphne Verstegen (voorzitter)
Mail de projectgroep

Project tijdlijn

Bekijk de tijdlijn.


Bekijk hier de tijdlijn die de projectgroep heeft opgezet. Voor vragen, mail de projectgroep.